ReklamaN A R I A D E N I E V L Á D Y

Slovenskej republiky č. 409 z 22. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom


§ 19
Zmena dodávateľa plynu

(1) Zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľ siete nespoplatňuje.
(2) Zmenou dodávateľa plynu je
       a) zmena dodávateľa plynu za iného dodávateľa,
       b) zmena počtu dodávateľov plynu.
(3) Pred zmenou dodávateľa plynu doručí účastník trhu s plynom prevádzkovateľovi distribučnej siete žiadosť o uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu podľa § 5 najneskôr 15 dní pred účinnosťou zmeny dodávateľa plynu. Žiadosť predloží:
       a) koncový odberateľ plynu alebo iný účastník trhu s plynom,
       b) nový dodávateľ plynu poverený koncovým odberateľom plynu.
(4) Najneskôr tri dni odo dňa prijatia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu podľa odseku 3 informuje prevádzkovateľ distribučnej siete o doručení žiadosti doterajšieho užívateľa distribučnej siete.
(5) Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu podľa odseku 3 sa nepodáva, ak je takáto zmluva medzi dotknutými účastníkmi trhu s plynom už uzatvorená.

§ 20
Postup pri zmene dodávateľa plynu vo vzťahu k prevádzkovateľovi distribučnej siete

(1) Prevádzkovateľ distribučnej siete uzatvára zmluvu o distribúcii plynu s účastníkom trhu s plynom najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti podľa § 19 ods. 3.
(2) Pred zmenou dodávateľa plynu, najneskôr sedem dní po uplynutí doby podľa § 19 ods. 3, uzatvárajú
účastník trhu s plynom a nový dodávateľ plynu zmluvu o dodávke plynu. V rovnakom termíne podáva nový dodávateľ plynu u prevádzkovateľa distribučnej siete žiadosť o vykonanie zmeny dodávateľa plynu, ktorá obsahuje

  1. identifikačné údaje nového dodávateľa plynu,
  2. typ zmluvy o dodávke plynu, dátum, od ktorého sa má dodávka plynu uskutočniť (ďalej len „dátum účinnosti zmeny dodávateľa plynu“) a dobu trvania zmluvy,
  3. záväzok dodávateľa plynu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s plynom alebo súhlas účastníka trhu s plynom, ktorý zodpovedá za odchýlku za odberné miesta, pre ktoré sa dodávka plynu uskutočňuje,
  4. zoznam a identifikácia odberných miest.

(3) Do siedmich dní od odovzdania žiadosti o zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete zaregistruje prevádzkovateľ distribučnej siete, ku ktorému je pripojené odberné miesto účastníka trhu s plynom, zmenu dodávateľa plynu priradením odberného miesta účastníka trhu s plynom k novému dodávateľovi plynu, k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu.
Do siedmich dní po prevzatí žiadosti o zmenu dodávateľa plynu nahlási prevádzkovateľ distribučnej siete zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľovi prepravnej siete a predchádzajúcemu dodávateľovi plynu a novému dodávateľovi plynu.

§ 21
Požiadavky na meranie pri zmene dodávateľa plynu

(1) Zaregistrovaná zmena dodávateľa plynu u prevádzkovateľa distribučnej siete nadobúda účinnosť
k prvému plynárenskému dňu kalendárneho mesiaca. Pre účastníkov trhu s plynom v odberných miestach
s meraním typu C môže dôjsť k zmene dodávateľa plynu raz za šesť mesiacov.
(2) K dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete odpočet stavu
meradla, v prípade odberných miest s meraním typu C určí stav meracieho zariadenia postupom podľa odseku 3 a zistené údaje bez zbytočného odkladu odovzdá predchádzajúcemu dodávateľovi plynu na účel doúčtovania a vyrovnania záväzkov.
(3) Zistenie stavu meracieho zariadenia pri odberných miestach s meraním typu C vykonáva  prevádzkovateľ distribučnej siete odpočtom k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu alebo odhadom stavu meracieho zariadenia k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu na základe priradeného prepočítaného diagramu a poslednej aktuálnej predpokladanej ročnej spotreby plynu alebo na základe vzájomne odsúhlasených odpočtov vykonaných novým dodávateľom plynu alebo účastníkom trhu s plynom k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu. Spôsob stanovenia odhadu stavu
meracieho zariadenia je v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

Reklama

Novinky

Reklama